SAKRET FL 830  (מלט-צמנט מהיר)

SAKRET FL 830 - מלט-צמנט מהיר התקשרות לריצוף אריחים

מלט-צמנט מהיר התקשרות לריצוף אריחים

שק, 40 ק"ג
54 שקים במשטח
 • צבע
 • אפור

מחשבון

נתונים
חשב

טופס הזמנה

נסו שוב
כמות מבוקשת
שלחו

סוג

MC2F

תקנים

עומד בדרישות ת”י 6069 למלט-צמנט לריצוף, ות”י 4004 חלק 1.

יש לעבוד לפי דרישות ת”י 1555 חלק 3 לריצוף ות”י 5566 חלק 2 לריצוף

תכונות ושימושים עיקריים

 • להתקנת אריחי קרמיקה ופורצלן, שיש, אבן טבעית וכד’
 • להתקנת אריחים חדשים על תשתית קיימת של אריחי קרמיקה ופורצלן/לוחות אבן טבעית/ לוחות טרצו
 • מתאים במיוחד לחידוש ריצוף בקניונים, בתי נתיבות, בתי חולים וכד’ ובתי מגורים
 • מתאים לתשתיות הבאות: בטון, מדה, חול מיוצב, חצץ (סומסום), אריחים קיימים; פורצלן, קרמיקה, אבן טבעית, שיש, טרצו וכד’
 • ניתן לדריכה לאחר כ- 4 שעות מסיום היישום
 • לשימוש פנימי וחיצוני
 • תערובת מוכנה לשימוש בתוספת מים בלבד

נתונים טכניים

 • משך השמישות לעבודה: כ-45 דקות.
 • חוזק כפיפה לאחר 28 יום: גדול מ-5.0 מגפ”ס.
 • חוזק לחיצה לאחר 28 יום: גדול מ-18.0 מגפ”ס.

חוזק הידבקות במתיחה

 • לאחר 6 שעות בתנאי מעבדה: גדול מ-0.5 מגפ”ס.
 • לאחר 24 שעות בתנאי מעבדה: גדול מ-0.8 מגפ”ס.
 • לאחר 28 יום בתנאי מעבדה: גדול מ-1.0 מגפ”ס.

 הרכב החומר

חומרי מליטה, אגרגטים מדורגים, שרפים ומוספים מיוחדים.

רקע ותשתית

התשתית לריצוף תהיה אחת (או שילוב של כמה) מהמפורטות להלן:

 • בטון/ מדה/ בט-קל וכד’
 • חול מיוצב
 • חצץ (סומסום)
 • אריחים קיימים מסוגים שונים
 • התשתית המיועדת ליישום תהיה יבשה, נקיה וללא עקבות שמן, אבק, מלחים וכל גורם אחר היכול לגרום כשל בביצוע.
 • לפני ריצוף על תשתית אריחים קיימים, יש ליישם על התשתית פריימר מסוג “005SAKRET PR” או “007SAKRET PR
 • לפני ריצוף על תשתית מדה יש ליישם פריימר לפי הנחיות יצרן.

 אזהרה

חל איסור מוחלט על מגע ו/או הוספה של חומרים אחרים לרבות גבס ו/או מוצרים המכילים גבס.

אופן היישום

הכנת התערובת

יש לשפוך  כ-6 ליטר מים נקיים לכלי קיבול מתאים ונקי מכל שאריות חומרים, להוסיף בהדרגה את כל תכולת השק ולערבל באמצעות ערבל חשמלי עד קבלת עיסה אחידה, עדינה ונקייה

מגושים. לאחר המתנה של  כ-3 דקות יש לערבל ערבול קצר נוסף. משלב זה החומר מוכן לשימוש.

אופן ההשמה

 • לפני ריצוף על תשתית אריחים קיימים, יש ליישם על התשתית פריימר מסוג “005SAKRET PR ” או “007SAKRET PR
 • לפני ריצוף על תשתית מדה יש ליישם פריימר ע”פ הנחיות יצרן.
 • יש לפזר “SAKRET FL 830” ע”ג התשתית בשכבה אחידה. יש למרוח את ה”SAKRET FL 830”  על גב האריח (באמצעות מרית חלקה) בשכבה דקה ולא מסורקת, תוך כדי הידוק. לאחר מכן יש להתקין את האריח “רטוב על רטוב”.

    יש להקיש באמצעות פטיש גומי על גב האריח עד להגעה לפילוס הנדרש.

 • עובי ליישום על גבי בטון/מדה/אריחים קיימים: 11-40 מ”מ.
 • עובי ליישום על גבי חול מיוצב: 15-40 מ”מ.
 • עובי ליישום על גבי סומסום: 20-40 מ”מ.

בדיקת כיסוי החומר

במהלך עבודות הריצוף, לאחר הידוק האריחים, יש לדגום אריח אחד לכל 10 מ”ר ע”י הוצאתו. יש לבדוק את מידת ההידבקות ומידת כיסוי הדבק בגב האריח. על הדבק לכסות את האריח ב-85% משטחו לפחות. יש לבצע בדיקה ראשונה לאחר הדבקה של 1 מ”ר.

הבדיקות הנ”ל הן לקבלת הערכה כללית. את כל הבדיקות יש לבצע לפי הנדרש והמפורט בתקנים הרלוונטיים. לבדיקה תקנית יש להזמין מעבדה מוסמכת

תצרוכת אופיינית

כ-16 ק”ג/מ”ר בעובי 10 מ”מ. התצרוכת עשויה להשתנות בהתאם לתנאי התשתית ולאופן היישום.