SAKRET CR 080

SAKRET CR 080 - שכבה מקשרת ומעכבת קורוזיה

שכבה מקשרת ומעכבת קורוזיה

שק, 15 ק"ג
100 שקים במשטח
 • צבע
 • אפור

מחשבון

נתונים
חשב

טופס הזמנה

נסו שוב
כמות מבוקשת
שלחו

תקנים

 • עומד בדרישות 1504EN למוצרים ומערכות לשיקום בטון
 • יש לעבוד לפי הנחיות ת"י 1877
 • עומד בדרישות ת"י 118 לבטון.
 • מיוצר בישראל

תכונות ושימושים עיקריים

 • להגנה על מוטות זיון מפלדה במערכת לשיקום בטון
 • שכבת פריימר במערכת לשיקום בטון
 • ליישום במבנים המיועדים לשיקום
 • מתאים לקירות, רצפות ותקרות
 • הדבקות מצוינת לבטון וברזל
 • בעל עמידות גבוהה בסביבה ימית
 • מעכב קורוזיה
 •  בעל ייבוש מהיר
 • לשימוש פנימי וחיצוני
 • תערובת מוכנה לשימוש בתוספת מים בלבד

נתונים טכניים

 • משך שמישות לעבודה: כ-30 דקות
 • חוזק הדבקות במתיחה: גדול מ- 2.0 מגפ"ס
 • חוזק לחיצה: גדול מ-45.0 מגפ"ס
 • PH: גדול מ-12
 • תכולת כלורידים: פחות מ-0.05%

הרכב החומר

חומרי מליטה, אגרגטים מדורגים, אנהיבטור קורוזיה , שרפים ומוספים מיוחדים

תצרוכת אופיינית

1.10-1.20 ק"ג/מ"ר. התצרוכת עשויה להשתנות בהתאם לתנאי התשתית ולאופן היישום.

אזהרה

חל איסור מוחלט על מגע ו/או הוספה של חומרים אחרים לרבות גבס ו/או מוצרים  המכילים גבס.

אופן היישום

הכנות –

 • יש לוודא הרקע באזור המיועד לטיפול (הבטון), עומד בחוזק מתיחה מינימלי של 1.5 מגפ"ס.
 • לפני יישום "SAKRET CR 080" יש לנקות היטב את האזור המיועד לעבודה, להסיר אבק, חלקים רופפים וכל גורם אחר העלול להוות כשל בביצוע.

 

הכנת התערובת –

יש לשפוך 4.5 ליטר מים נקיים לכלי קיבול מתאים ונקי מכל שאריות חומרים, להוסיף בהדרגה את כל תכולת השק ולערבל באמצעות ערבל מכני עד קבלת עיסה אחידה, עדינה ונקייה מגושים. לאחר המתנה של כ- 3 דקות יש לערבל ערבול קצר נוסף. משלב זה החומר מוכן לשימוש.

אופן ההשמה –

 • יש למרוח "080 SAKRET CR" באמצעות מברשת צבע, על כל היקף מוטות הזיון, בכיסוי מלא. עובי מינימלי ליישום 1 מ"מ.
 • לאחר כחצי שעה, יש ליישם שכבה נוספת על כל היקף ברזלי הזיון והבטון באזור המטופל, בכיסוי מלא.

 

הערה – השכבה השנייה של "080 SAKRET CR" הינה שכבת פריימר לשלב הבא במערכת שיקום הבטון. כ-15 דקות לאחר יישומה, יש למלא מעליה את האזור המטופל, בחומר מסוג  SAKRET CR" "085  או "082 SAKRET CRבטרם תתייבש (בהתאם לחודש הנדרש).

הנחיות כלליות

 • יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב.
 • החומר מתאים לשימוש עד 9 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.
 • אחסון המוצר עם חומרים/מוצרים המכילים גבס אסור בהחלט.
 • טווח הטמפ' המותרת ליישום: ˚35-˚5 צלזיוס.
 • משך השמישות לעבודה עשוי להשתנות בהתאם לתנאי הסביבה בעת ההשמה.
 • ליישום במבנים שנמצאו מתאימים לשיקום הבטון.
 • "080 SAKRET CR" הינו השכבה הראשונה במערכת הכוללת את המוצרים "085 SAKRET CR" או ,SAKRET CR 082 ו SAKRET CR" "088.
 • יש לעבוד לפי מפרט תרמוקיר למערכת לשיקום בטון.
 • מוצר זה אין ליישם במערכת הכוללת מוצרי גבס ללא קבלת ייעוץ מנציג החברה.
 • תערובת שהתייבשה אינה ניתנת לשימוש חוזר.
 • יש להקפיד ולעבוד ע"פ דרישות התקנים הרלוונטיים.
 • טרם ביצוע העבודה, יש לפנות לנציגי החברה לצורך קבלת הנחיות ומפרט טכני.
 • היות והחומר אלקלי, יש להגן היטב על העור והעיניים. במקרה של מגע יש לשטוף מידית במים זורמים.

אחריות

אחריות החברה מוגבלת לטיב ולאיכות החומרים בלבד ואינה באה במקום אחריות המבצע. על המבצע לבדוק התאמת המוצר והמערכת לצרכיו, התאמה למוצרים אחרים עימם בא המוצר במגע ולביצוע נאות של העבודה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת. באחריות המבצע להתעדכן בעדכונים האחרונים.