SAKRET PR 007 - פריימר אבקתי מהיר התקשרות

SAKRET PR 007 - פריימר אבקתי מהיר התקשרות -
שק, 20 ק"ג
84 שקים במשטח
 • צבע
 • אפור

מחשבון

נתונים
חשב

טופס הזמנה

נסו שוב
כמות מבוקשת
שלחו

תקנים

יש לעבוד לפי הנחיות ת"י 1555 חלק 3.

יש לעבוד לפי הנחיות ת"י 5566 חלק 2.

בעל תו ירוק

מיוצר בישראל

המוצר עבר תהליך LCA (ניתוח מחזור חיים)

נושא דוח הצהרה סביבתית  EPD

תכונות ושימושים עיקריים

 • פריימר לעבודות חיפוי וריצוף.
 • מתאים ליישום במערכת ריצוף חדש על גבי ריצוף קיים.
 • לכיסוי הרשת בגב לוחות אבן טבעית, שיש וכד', לפני עבודות ריצוף ו/או חיפוי.
 • פריימר ללוחות פוליסטירן המיוצרים בשיחול (XPS).
 • מתאים לשימוש בגשרי קור, כשכבה צמנטית על לוחות פוליסטירן, לפני יישום שכבת יסוד ("הרבצה").
 • מתאים לתשתיות כגון פח, מתכת, שליכט צבעוני וכד'
 • בעל כושר התחברות מלאה לתשתית.
 • בעל ייבוש מהיר (כ-60 דקות), בהתאם לתנאי מזג האוויר.
 • ליישום פנימי וחיצוני.
 • המוצר מוכן לשימוש בתוספת מים בלבד.

נתונים טכניים

משך שמישות לעבודה: כ- 45 דקות

חוזק הידבקות במתיחה

לאחר 6 שעות בתנאי מעבדה: גדול מ-0.5 מגפ"ס.

לאחר 28 יום בתנאי מעבדה: גדול מ-1.0 מגפ"ס.

הרכב החומר

חומרי מליטה, אגרגטים מדורגים ומוספים מיוחדים.

תצרוכת אופיינית

0.7-0.9 ק"ג/מ"ר. התצרוכת עשויה להשתנות בהתאם לתשתית ולאופן היישום.

אזהרה

חל איסור מוחלט על מגע ו/או הוספה של חומרים אחרים לרבות גבס ו/או מוצרים המכילים גבס.

אופן היישום

הכנת התערובת

יש לשפוך כ- 6.0 ליטר מים נקיים לכלי קיבול מתאים ונקי מכל שאריות חומרים, להוסיף בהדרגה את כל תכולת השק ולערבל באמצעות ערבל מכני עד קבלת עיסה אחידה, עדינה ונקייה מגושים. לאחר המתנה של כ-3 דקות יש לערבל ערבול קצר נוסף. משלב זה החומר מוכן לשימוש.

אופן ההשמה

יש למרוח שכבה דקה ואחידה על גבי התשתית באמצעות מברשת בעלת סיבים קשים ("מברשת זפתים") או רולר. יש לוודא כיסוי מלא של פני השטח.

הערות:

יש לוודא כי החומר יבש למגע, לפני יישום השכבה הבאה במערכת.

בשימוש ב"SAKRET PR 007" לכיסוי הרשת, בגב לוחות אבן טבעית, יש להמתין 1.5-2 ש' לפני ביצוע ההדבקה.

הנחיות כלליות

יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב.

החומר מתאים לשימוש עד 9 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.

אחסון המוצרים עם חומרים/מוצרים המכילים גבס אסור בהחלט.

טווח הטמפ' המותרת ליישום: ˚35-˚5 צלזיוס.

יש להקפיד ולעבוד ע"פ דרישות התקנים הרלוונטיים.

טרם ביצוע העבודה, יש לפנות לנציגי החברה לצורך קבלת הנחיות ומפרט טכני.

היות והחומר אלקלי, יש להגן היטב על העור והעיניים. במקרה של מגע יש לשטוף מידית במים זורמים.

אחריות

אחריות החברה מוגבלת לטיב ולאיכות החומרים בלבד ואינה באה במקום אחריות המבצע. על המבצע לבדוק התאמת המוצר והמערכת לצרכיו, התאמה למוצרים אחרים עימם בא המוצר במגע ולביצוע נאות של העבודה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת. באחריות המבצע להתעדכן בעדכונים האחרונים. תאריך עדכון אוקטובר 2015